+46 (0) 72 194 76 03 info@swedrop.com

Removal of grafitti from wall and water!

When Fastab AB of Malmö Sweden remove grafitti from a wall, also pollutants from the process wastewater is removed before it reaches the recipient. No trace of vandalism left in nature or wall. Storm water filters from Swedrop absorb hydrocarbons, metals and organic...

Sanering av både vägg och dagvatten!

När Fastab AB klottersanerar en vägg i Malmö, saneras även spillvattnet innan det kommer ut i recipienten. Inte heller i naturen lämnas spår av skadegörelsen! Med dagvattenfilter från Swedrop absorberas metaller, kolväten, och andra organiska föroreningar. Swedrop...