+46 (0) 72 194 76 03 info@swedrop.com

Policy avseende integritet och marknadsföring

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Swedrop AB, org. nr 556237-8785, Verkmästaregatan 1, 252 27 Helsingborg, e-mail info@swedrop.com, (” Swedrop”, ” vi”) samlar in, använder, och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Swedrop tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Swedrop, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig

Swedrop är personuppgiftsansvarig för Swedrops behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster, kontakta oss för service eller information, eller när vi skickar information till dig, måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Swedrop samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp hos oss eller när du på annat sätt har kontakt med Swedrop. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att Swedrop ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är kund eller leverantör samlar Swedrop in personuppgifter om dig som du lämnar till oss. Swedrop samlar även in uppgifter om dig under tiden du är kund eller leverantör inom ramen för ditt förhållande till Swedrop, såsom din inköpshistorik. Swedrop behandlar även uppgifter som Swedrop från tid till annan ges tillgång till genom dina kontakter med Swedrop.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund eller leverantör till Swedrop

De personuppgifter Swedrop samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Kontakttillfälle
 • Ärende vid kontakttillfälle

4.2 För dig som är mottagare av vår information

De personuppgifter Swedrop samlar in och behandlar om dig som är mottagare av information är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Kontoinformation
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av.
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Titel och attesträttighet
 • Uppgifter om dina inköp
 • Kontakttillfälle
 • Ärende vid kontakttillfälle
 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Swedrop

Swedrop behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Swedrop dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, leverantör eller informationsmottagare, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, samt telefon avseende Swedrops varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning.

 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Swedrop baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund/leverantör eller som informationsmottagare, så som för att genomföra köp/leverans och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som informationsmottagare, såsom förenklad administration och orderhistorik.

6.3 I vissa fall kan Swedrop ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål och lagringstid:

Data för att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support. Sparasett år efter att du senast varit aktiv hos Swedrop, till exempel genom att handla hos oss eller genom att kontakta oss.

Data för att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, tex bokföringslagen. Sparas så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag.

Data för att marknadsföra Swedrop och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor eller tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS. Sparas ett år efter att du senast varit aktiv hos Swedrop, till exempel genom att handla hos oss eller kontaktat oss.

Data för att möjliggöra riktad kommunikation via e-post, telefon eller SMS/MMS. Sparas så länge du är kund, leverantör eller till dess du begär att dina uppgifter raderas.

 

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

8.2 Swedrop sparar uppgifter om kunder/leverantörer i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Swedrop.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Vi kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

 1. Ändring av integritetspolicy

11.1 Swedrop har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Swedrop kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Swedrop innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Swedrop på info@swedrop.se

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Swedrop har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. För närmare information om skyddet av dina personuppgifter besök gärna Zoho here

 

 1. Dina rättigheter

12.1 Swedrop ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Swedrop kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.6 Om du inte vill att Swedrop behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@swedrop.comNär har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.7 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Swedrop AB
Verkmästaregatan 1
25227 Helsingborg

Info@swedrop.com